Четвер, 09.04.2020, 11:56
Вітаю Вас, Гість
Сьогодні все частіше портфоліо використовують у педагогічній практиці. Правильно сформоване портфоліо допомагає педагогам вигідно представити свій педагогічний досвід, неординарно розповісти про нього, налаштуватися на професійне зростання.
 
Портфоліо педагога – це добірка методичних матеріалів, документів та інших свідчень досягнень і прогресу у професійній діяльності.
 
Головне призначення портфоліо – продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетентності. Презентація портфоліо кожним педагогом є мотиваційною основою його особистісного вдосконалення і фахового зростання.
 
Розділи портфоліо
 
1. Кожен розділ портфоліо має містити складену педагогом аналітичну записку, у якій викладено досвід його роботи у цьому напрямі.
 
2. У розділі «Офіційні документи» розміщують інформацію про усі наявні у педагога документи, що підтверджують його індивідуальні досягнення, зокрема:
 • урядові нагороди;
 • грамоти;
 • подяки;
 • дипломи лауреата й учасника конкурсів;
 • сертифікати.
3. У розділі «Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку» розміщують інформацію:
 • про проходження педагогом курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років : тема курсів, повне найменування організації, що проводила курси, місце проведення, номер і дата видачі посвідчення, сертифіката;
 • про професійну перепідготовку або одержання педагогом додаткової освіти;
 • про наявність у педагога почесних звань і ступенів зокрема копії документів, що підтверджують їх.
4. У розділі «Робота педагога з узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду» розміщують інформацію:
 • про наявність власних методичних розробок, публікацій із проблем розвитку, виховання та навчання дітей (тема, назва і номер періодичного видання);
 • про участь у майстер-класах, круглих столах, конференціях, стажуваннях (із зазначенням теми та стислим змістом);
 • про розроблення і реалізацію авторських програм та проектів;
 • про участь в інноваційній діяльності (із зазначенням форми участі, змісту й результативності роботи).
5. У розділі «Участь у професійних конкурсах» розміщують інформацію про участь педагога у районних, міських і професійних конкурсах із зазначенням:
 • назви конкурсу;
 • строків проведення;
 • результату участі.
6. У розділі «Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі» наводять:
 • назву технології, яку використовують;
 • обґрунтування застосування;
 • наявний або прогнозований результат.
7. У розділі «Демонстрація позитивної динаміки досягнень дітей» вказують результати освітнього процесу за певний період:
 • порівняльний аналіз результатів діагностики рівня сформованості компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності;
 • аналіз результативності роботи з батьками.
8. У розділі «Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результати» розміщують:
 • характеристики адміністрації;
 • відгуки колег та батьків (законних представників) вихованців про роботу педагога;
 • методичні бюлетені за підсумками проведених педагогом відкритих заходів;
 • рецензії на статті педагога;
 • самоаналіз власної педагогічної діяльності.
Оформлення портфоліо
 
1. Портфоліо оформлюють у папці-накопичуачі з файлами.
 
2. Усі матеріали, включені у портфоліо, датують.
 
3. Зміст портфоліо має містити повний перелік матеріалів, згрупованих за розділами.
 
4. Основні вимоги до формування й оформлення портфоліо:
 • структуризація матеріалів портфоліо;
 • логічність викладу;
 • лаконічність усіх письмових пояснень;
 • актуальність та естетичність оформлення;
 • цілісність, завершеність матеріалів;
 • наявність даних систематичного і регулярного само моніторингу;
 • наочність представленої інформації.
5. Титульний аркуш має містити такі відомості:
 • заголовок – «Портфоліо (ПІБ педагога у родовому відмінку, посада)»;
 • дата народження педагога;
 • фотографія довільних розмірів;
 • відомості про освіту (яку освітню установу закінчив і коли, отримані спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 • загальний трудовий і педагогічний стаж;
 • стаж роботи та цій посаді, у цьому навчальному закладі;
 • кваліфікаційна категорія педагога із зазначенням терміну наступної атестації, періоду, за який представлені документи і матеріали;
 • клас, у якому викладає педагог;
 • місто;
 • рік.
6. Кожен аркуш матеріалів портфоліо має бути з полями:
 • ліве – не менше 20 мм;
 • праве – 10 мм;
 • верхнє – 20 мм;
 • нижнє – 20 мм.
7. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14.
 
8. Міжрядковий інтервал – одинарний.
 
9. Номера сторінок проставляють у правому нижньому куті.
 
Презентація портфоліо
 
1. Мета презентації – показати результати роботи педагога за певний період часу.
 
2. Презентація портфоліо може проходити у різній формі, зокрема:
 • виставка матеріалів портфоліо;
 • слайд-шоу;
 • доповідь.
3. Презентацію або публічний захист портфоліо проводять:
 • під час творчого звіту педагога на засіданні педагогічної ради;
 • під час семінару, круглого столу та інших форм методичної роботи;
 • перед атестацією на присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії.
Форма портфоліо
 
Офіційні документи
 Назва документа  Зміст документа  Виданий
 Ким  Коли
       
Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку
 
Участь у засіданнях методичного об'єднання
Назва методичного об'єднання Тема засідання методичного об'єднання Форма участі педагога у засіданні Дата проведення
       
Участь у роботі творчих груп
Назва творчої групи Тема, над якою працює творча група  Тема,над якою працює педагог у межах теми творчої групи Строки виконання роботи
       
Систематичність підвищення кваліфікації
Назва курсів підвищення кваліфікації  Строки  Отриманий документ
(дата,серія,№) 
     
Професійна перепідготовка або одержання додаткової освіти
Назва навчального закладу/курсів, спеціальність або тема додаткової освіти Строки Отриманий документ (дата,серія,№)
     
Робота педагога з узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду
 
Власні методичні розробки
Тема і назва
роботи 
Зміст роботи  Дата 
     
Наявність публікацій із проблем розвитку, виховання і навчання дітей
Дата
написання 
Назва роботи  Тема  Видання
(назва і №) 
       
Участь у проведенні майстер-класів, круглих столів,конференцій тощо
Форма подання та
тема досвіду
Стислий зміст  Дата
проведення 
     
Розробка й реалізація авторських концепцій, програм і проектів
Вид творчої
роботи 
Тема
(напрям,ідея) 
Результат 
     
Участь в інноваційній діяльності
     
     
Участь у професійних конкурсах
 
Участь у конкурсах
Назва конкурсу Строки  Результат 
Професійні конкурси у навчальному закладі 
     
Міські професійні конкурси 
     
Обласні професійні конкурси 
     
Всеукраїнські професійні конкурси 
     
Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі
 
Використання у роботі сучасних педагогічних технологій
Назва технології Вікові групи  Обгрунтування
застосування 
Наявність або
прогнозований
результат 
       
Відгуки про педагогічну діяльність педагога і її результати
 
Перелік представлених відгуків про педагогічну діяльність педагога і її результати
Документ  Укладач  Дата 
Характеристика адміністрації    
Відгук про виступ на педраді     
Відгук про проведений семінар     
Методичний бюлетень на відкритий захід     
Відгук батьків про роботу педагога     
Рецензія на статтю     
Самоаналіз власної педагогічної діяльності     
Резюме     
Інше     
Карта оцінювання портфоліо
 
Критерії оцінки  Бали 
Оцінювання висвітлення професійної діяльності педагога
Пизитивна динаміка професійного зростання   
Позитивна динаміка рівня сформованості компетентності дітей   
Активна участь у методичних заходах   
 
Систематичність і регулярність самомоніторингу  Бали    
Оцінювання підготовки та оформлення матеріалів портфоліо 
Аналітичний та об'єктивний підхід до підготовки матеріалів   
Структкризація матеріалів портфоліо   
Логічність та лаконічність усіх письмових пояснень   
Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів   
Естетичність оформлення   
Наочність і обгрунтованість презентації   
Разом   
Оцінювання висвітлення професійної діяльності педагога:
 
5 балів - відповідає критерію повністю;
3 бали - частково;
0 балів - не відповідає.