Субота, 30.05.2020, 18:35
Вітаю Вас, Гість

ТЕМА методичної розробки

 

Відомості про автора (ПІБ),

Вчитель, керівник гуртка

повна назва навчального закладу

 

Структура методичної розробки

 

Методичні розробки умовно поділяють на:

1 – вступну частину,

2 – основну частину,

3 – список використаних джерел,

4 – додатки.

 

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист, зміст (* перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів).

 

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст методичної розробки, висновки, рекомендації, перелік посилань. Додатки розміщують після основної частини методичної розробки.

 

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “текст”, “висновки”, “перелік посилань” є обов’язковими.

 

Методична розробка виконується державною мовою (або тією мовою на якій працює навчальний заклад)

 

Обсяг методичної розробки – 15-25 сторінок машинописного тексту; кількість джерел – не менше 10.

 

Зміст вміщує в собі *перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є), вступ, заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є), висновки, список використаних джерел, додатки (якщо вони є) із вказівкою номера сторінки, з якої починається розділ чи підрозділ.

 

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

 

Усі прийняті у методичній розробці малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті методичної розробки наводять їх розшифровку.

 

Вимоги до структурних елементів основної частини

 

У вступі має бути:

 

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним чи концептуальним принципом.

 

Логіка дослідження зумовила структуру методичної розробки: вступ, …розділи, висновки, список використаних джерел із…найменувань, …додатків. Загальний обсяг…сторінок.

 

Вимоги до викладу тексту методичної розробки

 

Текст методичної розробки – це виклад відомостей про предмет (об’єкт) дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності означеної роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати. Текст методичної розробки викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію і висновки.

 

Висновки

 

Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з нової сторінки. Висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань.

 

Рекомендації

 

У методичній розробці на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. Текст рекомендації може поділятись на пункти.

 

Посилання у методичній розробці

 

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. Додаток Е).

 

Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках:

 

- з наведенням прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і сторінки. Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89]

 

- при наявності кількох робіт одного автора одного року видання, після дати додається маленька латинська літера. Наприклад: [Арутюнова 1999а, с. 342; Austin 1994а, c. 89]

 

- при посиланні на колективні видання наводити повну назву роботи. Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89]

 

- при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати повну або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел. Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89]

 

- при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки. Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89]

 

Вимоги до додатків

 

У додатках вміщують матеріал, який

 

- є необхідним для повноти методичної розробки, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження.

 

- не може бути розміщений в основній частині методичної розробки через великий обсяг або способи його відтворення.

 

У додатки можуть бути включені:

 

- додаткові ілюстрації або таблиці;

 

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК  Б тощо.