Субота, 30.05.2020, 18:33
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Психологія » Обдаровані діти

Глосарій
Глосарій


Активність особистості – здатність людини до свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення навколишнього середовища і самої себе на основі засвоєння нею багатств матеріальної і духовної культури. Активність особистості проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні.
Виховання – спеціально-організована діяльність педагогів і вихованців для реалізації мети освіти в умовах педагогічного процесу.
Геніальність – найвищий ступень розвитку обдарованості людини в багатьох галузях діяльності, яка може випереджати досвід людства на кілька поколінь і тому часто визначається лише нащадками генія.
Досконалий – відповідний омріяному ідеалові, адекватний уявленню про ідеал; повністю здійснений за ідеальним задумом; довершений, мудрий.
Задатки – успадковані анатомофізіологічні властивості людини, які є необхідною умовою для розвитку її здібностей та обдаровань після її народження.
Здібності – індивідуальні особливості, що дозволяють за сприятливих умов більш успішно оволодівати тією чи іншою діяльністю, розв’язувати певні завдання.
Здібності загальні – це здібності до самого широкого змісту людської діяльності, здібності всебічні, гармонійні тощо.
Здібності спеціальні – це здібності до певних змістів, рівнів і форм реалізації людської діяльності.
Знання – особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, яка характеризується усвідомленням їх істинності. Виражаються знання у поняттях, судженнях, концепціях, теоріях. Вони є одним із основних джерел розвитку і саморозвитку особистості, становлять основу її успішного життєтворення.
Ідеал – найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю; взірець досконалості; образ бажаного та уявлюваного майбутнього. Ідеал об’єднує ціннісні орієнтації, життєві принцмпм та плани, рівень домагань, задуми та вчинки в цілісну лінію осмисленої поведінки, життєвого шляху людини.
Інноваційна освітня діяльність – сфера, в якій педагог має можливості реалізувати особистісні та професійні інтереси, довести власну педагогічну діяльність до майстерності; діяльність об’єктами якої є нововведення у змісті, технологіх, методах, формах і засобах навчання та виховання, а також в організації, управлінні.
Інновація – нововведення.
Інтелект – здібність мислення, раціонального пізнання, розум.
"Інтерактив” (з англ. мови) – "Іnter” – взаємодіяти, ”act” – діяти. Інтерактивність навчання можна пояснити як здатність до взаємодії, знаходження у режимі бесіди, діалогу, дії.
Компетентність – психосоціальна якість, яка означає силу і впевненість, джерелом яких є відчуття власної успішності та корисності; коло повноважень особи, питань, із яких вона має певні знання та досвід. Компетентність сприяє усвідомленню особистістю власної здатності ефективно взаємодіяти з оточенням.
Концепція – система доказів певного положення, система поглядів на те чи інше яище; ідейний задум твору.
Креативність – рівень творчої обдарованості, здатність до творчості, яка становить відносно стійку характеристику особистості.
Майстерність – умілість, вправність, висока якість виконаної роботи, твору; досконалість.
Метод навчання – це багатоякісне, різнобічне явище, яке має внутрішню структуру та зовнішню форму виявлення: розв’язує певну дидактичну мету, являє собою форму обміну науковою інформацією між вчителем і учнем, визначає вид і рівень пізнавальної діяльності, це спосіб стимулювання та мотивації навчання, сукупність взаємопов’язаних прийомів і операцій у діяльності вчителя і учнів, спрямованої на досягнення поставлених цілей і завдань.
Методика – сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь якої роботи; вчення про методи викладання певної науки, предмета.
Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів–партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету – дослідження деякої проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, направлена на досягнення спільного результату діяльності.
Національне виховання - це виховання дітей на культурно- істричному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості і духовності; органічна складова освіти. Його основна мета – виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Нахили - це здібності, які підкріплені інтересом до певних видів діяльності.
Обдарована дитина – це така дитина, яка має вищий рівень здібностей, ніж у її однолітків.
Обдарованість – специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня”.
Обдарованість дитини – це здібність, яка в структурі особистості дитини найбільш розвинена, хоча може не перевищувати здібностей однолітків; в останньому випадку виникає парадокс існування обдарованості "необдарованої” дитини.
Освітній стандарт – це фіксований показник, за допомогою якого вимірюють навчальний прогрес та досягнення в конкретних змістових зонах.
Особистісна орієнтація педагога – стійке глибоке усвідомлення власної соціальної значущості, відповідальність перед державою, собою за результати педагогічної діяльності, її відповідність принципам і морально-духовним цінностям демократичного суспільства.
"Презумпція” (з лат. мови) – "praesumptio” – припущення.
Проект – сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту.
Реформа освіти – перетворення, зміна, нововведення в освіті.
Розвиток особистості – процес формування особистості як суспільної якості індивіда завдяки навчанню, вихованню та соціалізації.
Талант – система якостей, особливостей, яка дозволяє особистості досягти видатних успіхів в оригінальному здійсненні творчої діяльності.
Творча обдарованість - індивідуальний творчий, мотиваційний і соціальний потенціал, що дозволяє отримати високі результати в одній (або більше) із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна компетентність, художні, психологічні та біологічні можливості.
Технологія освітня – теоретично обґрунтована система упорядкованих професійних дій педагога, що при оптимальності ресурсів і зусиль гарантовано забезпечує ефективну реалізацію поставленої освітньої мети та можливість відтворення процесу будь - яким педагогом незалежно від рівня його майстерності.
Успіх – позитивний наслідок роботи, справи; значні досягнення, удача, талант; досягнення в навчанні, у вивченні чого- небудь; громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось досягнень; визнання чиїх-небудь позитивних якостей, особливостей.

Джерело: http://teacher.at.ua/publ/glosarij/48-1-0-10831
Категорія: Обдаровані діти | Додав: Alex (09.06.2013)
Переглядів: 670 | Рейтинг: 0.0/0